Schoolreglement

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Dendermonde

1. Wat bieden wij aan ?

Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) richt zich tot jongeren en volwassenen en wordt opgesplitst in vier studierichtingen : beeldende kunsten, muziek, woordkunst en dans.

In de SAMWD kan men zich inschrijven voor :

 • De studierichting woordkunst
 • De studierichting muziek
 • De studierichting dans

Elke studierichting is opgesplitst in drie graden :

 • Lagere graad
 • Middelbare graad
 • Hogere graad

Binnen elke graad zijn verschillende optie mogelijk.  Voor meer gedetailleerde informatie kan u op het secretariaat terecht.

2. Inschrijvingen en inschrijvingsgelden

Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord door de ouders of de meerderjarige leerling van dit schoolreglement en het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar.

Inschrijvingsgeld

Elke leerling betaalt het inschrijvingsgeld dat vastgelegd werd volgens ministeriële bepalingen (zie website).
De inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. De leerling die voor dezelfde studierichting in meerdere academies is ingeschreven,  betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in die andere academie reeds betaald heeft.
Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief moet het vereiste attest voorleggen (zie website).
Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen (op basis van een retributiereglement) of reducties toe te staan.

De inschrijvingsgelden kunnen betaald worden via Bancontact,  bankoverschrijving, opleidingscheques of cash.
Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld, inclusief de eventuele bijkomende bijdrage, niet tijdig betaalt.

Tweede instrument

Voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een tweede instrument :

 • Minstens in de middelbare 1 zitten voor het eerste instrument
 • Een motivatiebrief  richten aan de directie
 • Er moet plaats zijn binnen de bestaande klasgroepen
 • Goedkeuring van de aanvraag door de lerarenraad

3. Toelatingsvoorwaarden

Iedere leerling moet beantwoorden aan de minimum leeftijdsvoorwaarden voor de betreffende studierichting :

In de studierichting dans moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende schooljaar of ingeschreven in het eerste leerjaar van het basisonderwijs.

In de studierichtingen muziek en woordkunst kunnen leerlingen enkel toegelaten worden indien ze voldoen aan volgende voorwaarden :

 • voor de lagere graad : de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het derde leerjaar van het basisonderwijs ,
 • voor de middelbare graad : de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het eerste jaar van het secundair onderwijs,
 • voor de hogere graad: de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben of ingeschreven zijn in het vierde de leerjaar van het secundair onderwijs.

 Voor het vak creatief musiceren en kinderkoor is de minimumleeftijd 6 jaar. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.
Voor de vakken initiatie viool en initiatie cello is de minimumleeftijd 4 jaar.
Voor de vakken initiatie piano en contrabas is de minimumleeftijd 6 jaar. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.

In de lagere graad muziek start een leerling start in het eerste leerjaar van de gekozen optie.
In de lagere graad woordkunst stromen de leerlingen op leeftijd in tot de eerste drie leerjaren van de lagere graad. Alle instromende leerlingen tussen 10 en 14 jaar starten in het derde leerjaar van de lagere graad.
In de studierichting dans stromen de leerlingen eveneens enkel in de drie eerste leerjaren op leeftijd in. 8- tot 14-jarigen stromen in het derde leerjaar van de lagere graad in.

In de studierichting Muziek, Woordkunst en Dans worden de leerlingen jonger dan 15 jaar ingeschreven in de sectie jongeren. Vanaf 15 jaar worden de leerlingen in de sectie volwassenen ingeschreven. Om pedagogische redenen kan de directeur in samenspraak met de betrokken leerkrachten ook leerlingen jonger dan 15 jaar (12- tot 14-jarigen) toelaten tot de sectie volwassenen.
Leerlingen ouder dan 15 jaar kunnen niet toegelaten worden tot de sectie jongeren.

Om naar het volgende leerjaar te kunnen gaan moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorafgaande leerjaar.

Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet :

 • meerdere studierichtingen tegelijk volgen;
 • binnen eenzelfde studierichting meerdere opties volgen (het spreekt voor zich dat éénzelfde vak slechts éénmaal moet gevolgd worden)

Toelatingsperiode

Wanneer een leerling in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone toelatingsvoorwaarde mag, komt hij terecht in een toelatingsperiode.
Deze toelatingsperiode start bij het begin van het schooljaar en eindigt uiterlijk op 31 oktober van het lopende schooljaar. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de leerkrachten een verslag op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder kan blijven volgen of naar een ander leerjaar wordt doorverwezen. 

Leerlingen die in het laatste jaar lagere graad enkel geslaagd zijn voor AMV, kunnen toch doorstromen naar de middelbare graad.  De leerling volgt AMC in de middelbare graad en instrument of zang in de lagere graad.  Een praktisch vak (instrument of zang) kan echter nooit in een hogere graad worden gevolgd dan het theoretisch vak.

Vrije leerlingen

Een vrije leerling is een leerling die niet voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden,
 • ingeschreven zijn voor het geheel van de vakken van een bepaald leerjaar behoudens eventuele vrijstelling,
 • daadwerkelijk en regelmatig de vakken volgen met als doel op het einde van het schooljaar deel te nemen aan de proeven,
 • het eventueel vereiste inschrijvingsgeld hebben betaald.

Vrije leerlingen komen in eerste instantie op een wachtlijst terecht. Enkel als er voldoende plaats is, kunnen ze daadwerkelijk worden ingeschreven. Dit gebeurt enkel na akkoord van de directeur.

 Vrije leerlingen kunnen deelnemen aan de proeven maar kunnen geen attesten of getuigschriften behalen.

4. Vrijstellingen

Iedere leerling volgt alle vakken van een gekozen optie.

Een leerling heeft automatisch recht op een vrijstelling voor de vakken algemene muzikale vorming en repertoirestudie woordkust als hij dat vak al eerder met succes gevolgd heeft in het deeltijds kunstonderwijs, het secundair onderwijs of hoger onderwijs.  Voor andere vakken kan de directeur vrijstelling verlenen indien het reeds met vrucht werd gevolgd op een gelijkwaardig of hoger niveau.

De directeur kan – in samenspraak met de betrokken leerkrachten – vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest, na het advies van de inspectie.

Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet – Nederlandse diploma’s moeten worden vertaald ).

Een verkregen vrijstelling geldt voor de ganse duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van reeds gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor één schooljaar gelden. Leerlingen die overzitten worden vrijgesteld voor het vak  / de vakken waarvoor zij reeds slaagden indien zij van het betrokken leerjaar de proeven van alle vakken hebben afgelegd.

5. Afwezigheden en aanwezigheden

De leerlingen zijn verplicht de lessen regelmatig te volgen, behoudens in geval van ziekte of overmacht, beroepsreden of schoolreden.  Ter staving moet telkens een schriftelijk bewijsstuk bezorgd worden aan het secretariaat (bv. Doktersattest, verklaring werkgever / school,…).  Zonder bewijsstuk wordt de afwezigheid als onwettig beschouwd.

Behalve indien een leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij is ingeschreven.  Indien de ongewettigde afwezigheden meer dan 1/3 van de lessen bedragen, kan men niet deelnemen aan de proeven. Indien een leerling tijdens de proeven afwezig is wegens ziekte, verwittigt hij onmiddellijk het secretariaat en moet hij steeds een medisch attest inleveren.

Wanneer een leerling om gelijk welke reden niet aan een proef deelneemt, kan hij verplicht worden die achteraf in te halen.

6. Lesverplaatsingen

Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie.

Een lesverplaatsing is elke les die niet doorgaat conform het door de school vastgelegde uurrooster.

Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan.

De leerlingen en / of ouders worden schriftelijk van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.

Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep gerespecteerd.

Bij ziekte van de leerkracht valt de les weg.

7. Ordereglement

7.1 Toegang tot schoolgebouwen en leslokalen

Van de leerlingen die zich naar de academie begeven om een les bij te wonen, wordt verwacht dat ze er op tijd aankomen, voorzien van het nodige materiaal.  Voor klassikale vakken is het wachtlokaal de plaats van afspraak.  Wie te vroeg in de academie aanwezig is, begeeft zich meteen daarheen.  Afhankelijk van het aantal door de Inrichtende Macht toegekende toezichturen, organiseert de school toezicht.

Leerlingen hebben enkel toegang tot klaslokalen waar ze zelf les hebben, tot het secretariaat (tijdens de openingsuren), het wachtlokaal en de toiletten.  In andere ruimtes (bijvoorbeeld het leraarslokaal) mogen ze enkel komen onder begeleiding van de directeur of een personeelslid van de academie.

Leerlingen die buiten hun eigen lestijd gebruik wensen te maken van een van de lokalen (voor een repetitie of om te oefenen op een instrument) vragen hiervoor de toestemming aan de toezichter, vakleerkracht, secretariaatsmedewerker of directeur.

7.2 Instrumenten en materiaal

Men laat geen materiaal (tassen, kledij, instrumenten, andere waardevolle zaken,…) onbeheerd achter in de academie. Fietsen worden ordelijk en op slot gestald op de binnenkoer. De school kan bij diefstal of schade niet aansprakelijk worden gesteld.

In de academie wordt met waardevolle instrumenten en toestellen gewerkt. Leerlingen moeten het eigen materiaal en dat van de medeleerlingen en de school met zorg behandelen. Voor schade aan gebouwen, meubilair, infrastructuur en andere eigendommen kan een vergoeding geëist worden. Vandalisme en opzettelijke beschadigingen kunnen aanleiding geven tot sancties (zie tuchtreglement).

Leerlingen die voor een optreden buiten de academie gebruik maken van instrumenten van de school staan zelf in voor het transport.  Er moet in dat geval op het secretariaat een document ingevuld worden waarop duidelijk vermeld wordt om welk materiaal het gaat, op welke tijdstippen het wordt afgehaald en teruggebracht en wie daarvoor instaat.

7.3 Attitude

We verwachten dat de leerlingen zich correct en beleefd gedragen en de richtlijnen van de directie, leerkrachten, toezichters en secretariaatsmedewerkers opvolgen.  Ook tussen de leerlingen onderling rekenen we op een goed sociaal gedrag, zodat iedereen zich in de academie thuis voelt en er in positieve sfeer gewerkt kan worden.

De leerlingen volgen de lessen op aandachtige wijze en werken goed mee.

Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.

Het gebruik van GSM en andere media tijdens de les kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.  Bij storend GSM-gebruik tijdens de les kan de leerkracht het toestel van de leerling afnemen tot het einde van de les.

Eten en drinken is tijdens de les niet toegestaan. Dit kan eventueel in het wachtlokaal. We verwachten dat de leerlingen hun best doen om gangen, lokalen, toiletten en de schoolomgeving proper te houden en dat men afval in de vuilnisbak deponeert.

Wettelijk strafbare feiten, daden die het imago van de school en haar personeel schaden of het verloop van de onderwijsactiviteiten in het gedrang brengen, hebben sancties tot gevolg.

 De begin- en einduren van de lessen worden gerespecteerd. Enkel na overleg met de leerkracht en voor minderjarigen met schriftelijke toelating van de ouders kan de school voor het einduur van de les verlaten worden. De leerling valt vanaf dat moment niet meer onder de verantwoordelijkheid van de academie.

7.4 Verzekering

In de academie en tijdens activiteiten die door de academie worden georganiseerd, zijn de leerlingen gedekt door een ongevallenverzekering.  Dit geldt eveneens voor de reisweg van en naar de school in aansluiting op een les of schoolactiviteit.  Bij een ongeval onderweg is de lichamelijke schade volledig gedekt, maar valt de materiële schade (bijvoorbeeld aan een ander voertuig) onder de eigen burgerlijke aansprakelijkheid.

7.5 Genotsmiddelen

Roken en het gebruik van alcohol en drugs in de schoolgebouwen is verboden.

7.6  Bijzondere omstandigheden

Wie in de academie verdachte feiten, een gevaarlijke situatie of een onregelmatigheid vaststelt, dient dit onverwijld te melden.

Wie binnen de school een kwetsuur oploopt, kan terecht op het secretariaat waar EHBO-materiaal voorhanden is. Elke kwetsuur opgelopen in de academie moet gemeld worden bij directie, secretariaat of toezicht, of bij een aanwezige leerkracht.

7.7 Ordemaatregelen

Indien leerlingen daden stellen die in tegenspraak zijn met de voorgaande punten, kunnen directie en leerkrachten ordemaatregelen nemen.  In eerste instantie gaat het hierbij om een verwittiging of een te handtekenen nota in de agenda.  Een leerling kan ook tijdelijk uit de les verwijderd worden; in dit geval moet hij zich melden bij de directie.  Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

8. Tuchtreglement

8.1 Noodzaak

Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen. Wanneer de leerling gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren kan een tuchtmaatregel nodig zijn.

8.2. Redenen

Een tuchtmaatregel kan worden opgenomen indien het gedrag van de leerling:

 • het ordentelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;
 • de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;
 • ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt;
 • de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantasten;
 • de instelling materiële schade toebrengt;
 • het respect voor andere personen uit de organisatie ernstig beschaamd;
 • tegenstrijdig is met het ordereglement;
 • tegenstrijdig is met het reglement “huur instrument”.

8.3. Soorten sancties

Volgende sancties kunnen worden toegepast:

 1. een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichter;
 2. een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichter;
 3. een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur.
 4. het opeisen van een schadevergoeding bij het toebrengen van materiële schade

8.4. Procedure

Een sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn/haar ouders meegedeeld met vermelding van de reden.
Een sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt schriftelijk door de directeur aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van de reden.
De onder b) en c) vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer de directeur of de afgevaardigde van de inrichtende macht van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, wordt de volgende procedure gevolgd:

 • De directeur vraagt advies aan de lerarenraad die het tuchtdossier beoordeelt.
 • De lerarenraad stelt een gemotiveerd advies op.
 • De leerling en de ouders worden per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud en gehoord over de vastgestelde feiten.
 • De leerling en de ouders krijgen vooraf inzage in het tuchtdossier.
 • De directie brengt de ouders binnen drie werkdagen schriftelijk op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing.
 • Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen de ouders schriftelijk beroep aantekenen.

9. Evaluaties en examens

In de SAMWD wordt permanent geëvalueerd op basis van artistieke competenties.  De leerlingen moeten tweemaal per jaar deelnemen aan een toonmoment waarop feedback wordt gegeven.

Daarnaast krijgt elke leerling een schriftelijke evaluatie op het einde van het eerste semester en op het einde van het tweede semester.

De vakleerkrachten en evaluatoren bepalen of een leerling de nodige competenties heeft behaald om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar.

Wie meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond, wordt niet toegelaten tot de proeven en is derhalve niet geslaagd.
Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de behaalde resultaten.

Herexamens zijn mogelijk maar geen evidentie. De leerling en/of ouders zullen een adviesbrief hierover ontvangen van de directeur en de betrokken leerkracht.

10. Activiteiten georganiseerd door de academie

De academie verwacht een engagement van de leerlingen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun medewerking verlenen aan openbare voorstellingen, tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen volledig onder de schoolverzekering.

Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld .

De academie kan foto’s van leerlingen publiceren mits toelating van de betrokken leerlingen of ouders.

11. Varia

11.1 Vakanties en verlofregeling

De vakantieregeling is zoals opgelegd door het ministerie van onderwijs en wordt schriftelijk aan elke leerling bezorgd in het begin van het schooljaar. (zie schoolkalender)

11.2 Stageregeling

Stagiairs van hogescholen kunnen mits toestemming van de directie en de betrokken leerkracht stagelessen geven in de academie.